همانطور که می دانید گوش ها نقش بسیار مهمی در زیبایی هر فرد دارد، می توان گفت در قسمت های مختلف چهره، گوش یکی مهم ترین موارد زیبایی به شمار می آید....